Lepitusmenetluse tasud

Riigilõiv lepitusmenetluses puudub.

Lepitustasu poolte kokkuleppel (lepitusseaduse § 9).

Erinevalt kohtumenetlusest ei pea kumbki pool tasuma oma esindaja(te) tasu , vaid saavad ühiselt kanda lepitaja tasu.

Lepitustasu on üldreeglina tunnihinna alusel, olenevalt lepitajatest.

Võimalikud on tulemustasu kokkulepped.

 Lepitusmenetluse tulemusena sõlmitud kokkuleppe täitedokumendiks tunnistamise kulud

Kokkuleppe täitedokumendiks tunnistamine notari poolt (koos võlgniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele) - tasu vastavalt notari tasu seadusele.

Kokkuleppe täidetavaks tunnistamine kohtumäärusega (poolte soovi korral, teiste lepingupoolte kirjalikul nõusolekul) - riigilõiv  1000 krooni.

Näide:
Mis maksab 2,4 miljonilises nõudes vaidlus kohtus?

Riigilõiv 100 000 krooni (alus: riigilõivuseadus)

Õigusabikulud kaotajalt kuni 360 000 krooni

(alus: Lepingulise esindaja ja nõustaja kulude teiselt menetlusosaliselt sissenõudmise piirmäärad, Vabariigi Valitsuse 04.09.2008 määrus nr. 137).

Kohtumenetlus kokku:  460 000 krooni

Lepitusmenetluses saab kaaluda lahenduse leidmisel erinevaid muutujaid: aeg, summa, alternatiivsed tasumisviisid (mitterahalisel kujul - osalus, nõude loovutamine, kaup, teenus), arveldus muude lepinguliste suhete raames. Kohtus on lahenduse leidmise võimalused märksa piiratumad, samas kohtumenetlus nõuab ohtralt ressursse.

Lepitusmenetlus toimub valdavalt tunnitasu alusel. Kui pooled võtavad summaarselt ühe päeva, et keskenduda lahenduse leidmisele, võiks vaidluse lahendamise kulu olla suurusjärgus 10 000-50 000 krooni olenevalt lepitajate tasust ja lepitusmenetluse ajalisest kestusest.

Kulud lepitusmenetluses: 10 000-50 000 krooni